зробити стартовою додати в обране


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Додаток 2 постанови Президії ЦК ППВПУ № Пр-1-9 від 24.10.2003 р.

Це Положення розроблене на основі Положення про представників профспілок з питань охорони праці, прийнятого постановою Президії ФПУ № П-5-13 від 17.09.2003 р.

Положення визначає правові основи діяльності представників профспілки працівників вугільної промисловості України з питань охорони праці (далі - представники профспілки) і містить вимоги щодо організації їхньої роботи залежно від рівня профспілкової організації (профоргану), який вони представляють, та з урахуванням обов'язків, прав і повноважень профспілки у сфері охорони праці, визначених чинним законодавством.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до законів України "Про охорону праці", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілка в особі своїх виборних органів і представників здійснюють громадський контроль за додержанням роботодавцями вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального й колективного захисту, представляють інтереси членів профспілки з усіх питань охорони праці в органах державної виконавчої влади й місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, об'єднаннями роботодавців та громадян.

1.2. Головним завданням представників профспілки є захист прав та інтересів членів профспілки працівників вугільної промисловості України у цій сфері трудових відносин, надання їм практичної допомоги у вирішенні відповідних питань.

1.3. Представником профспілки є:

а) на виробничому рівні:

 • член профспілкового комітету підприємства, профорганізатор;
 • член комісії з охорони праці профкому (який діє згідно з Типовим положенням про цю комісію, затвердженим постановою Президії Ради ФПУ № П-28-13 від 06.09.2000 р.);
 • громадський (старший громадський) інспектор з охорони праці (який діє згідно з Положенням про громадського інспектора з охорони праці, затвердженим постановою Президії Ради ФПУ № П-28-13 від 06.09.2000 р.);
 • інший член первинної профспілкової організації підприємства, компетентний в питаннях охорони праці;

б) на рівні вищестоящих профспілкових органів:

 • член президії центрального або територіального комітету профспілки;
 • технічний (головний технічний) інспектор праці (який діє згідно з Положенням про технічну інспекцію праці профспілок, затвердженим постановою Президії ФПУ № П-5-13 від 17.09.2003 р.);
 • інший спеціаліст з питань охорони праці апарату центрального або територіального комітету профспілки;
 • експерт або інший фахівець, залучений відповідним профспілковим органом для проведення незалежної експертизи певного об'єкта чи здійснення експертної оцінки з окремих цільових питань охорони праці, виробничого середовища.

1.4. Повноваження представника профспілки визначаються рішенням профспілкового комітету первинної профспілкової організації або постановою президії відповідного профспілкового органу. У випадках виконання разових доручень зазначені повноваження, як виняток, можуть надаватися також згідно з рішенням голови профкому підприємства (профорганізатора) або керівника відповідного профоргану.

Представник профспілки під час виконання своїх обов'язків поза межами підприємства (організації), де він працює, підтверджує свої повноваження:

 • Посвідченням встановленого зразка (якщо видача посвідчень передбачена відповідним положенням);
 • завіреною копією постанови президії профспілкового органу чи рішення профкому;
 • довідкою за підписом керівника відповідного профоргану чи голови профкому (профорганізатора), скріпленою печаткою цього профоргану (профкому).

1.5. Працівники міністерства, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які згідно з посадовими обов'язками відповідають за організацію роботи щодо створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, не можуть бути представниками профспілки з питань охорони праці на підпорядкованих підприємствах, дільницях, у цехах, службах тощо.

1.6. Повноваження представників профспілки поширюються на всі підприємства, установи, організації або виробничі об'єкти фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання (далі - підприємства), де працюють члени профспілки працівників вугільної промисловості України.

1.7. Повноваження представника профспілки зберігаються, як правило, на строк повноважень виборного профспілкового органу (профкому підприємства), якщо більш короткий строк не було визначено під час призначення певної особи цим представником.

1.8. Представники профспілки у своїй роботі керуються Кодексом законів про працю України, законами України "Про охорону праці", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, статутами ФПУ і ПРУПУ, положеннями, що регламентують діяльність профспілкових об'єднань, технічної інспекції праці профспілок, комісій і громадських інспекторів з охорони праці, рішеннями державних і профспілкових органів та цим Положенням.

1.9. Керівництво і контроль за роботою представників профспілки здійснюють відповідні виборні органи профспілки, а також за їх дорученням - керівники відділів з охорони праці.

На підприємстві безпосереднє керівництво й контроль за роботою представників профспілки здійснює профспілковий комітет (профорганізатор).

1.10. Профспілковий орган, профком підприємства (профорганізатор), який призначив представника профспілки, може відкликати його подання чи висновки, якщо вони суперечать нормативно-правовим актам з охорони праці або не відповідають вимогам захисту прав та інтересів працівників.

1.11. Представники профспілки взаємодіють з первинними профспілковими організаціями, відповідними комісіями, службами та посадовими особами підприємств, державними органами управління й нагляду за охороною праці та відповідними виконавчими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФСПІЛКИ

Представники профспілки зобов'язані:

2.1. Забезпечувати практичну реалізацію повноважень, наданих профспілкам законами України "Про охорону праці", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці.

2.2. Здійснювати представництво й захист інтересів членів профспілки у сфері охорони праці та довкілля в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, об'єднаннями роботодавців та громадян.

2.3. Перевіряти стан умов і безпеки праці, охорони довкілля на підприємствах, виконання відповідних програм, зобов'язань колективних договорів і угод, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колективного захисту, змиваючими та знешкоджуючими засобами, газованою солоною водою, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком тощо і домагатися від роботодавців усунення наявних недоліків.

2.4. Брати участь:

 • в опрацюванні проектів загальнодержавної і галузевих програм з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, відповідних угод з цих питань, формуванні розділу "Охорона праці" колективних договорів та визначенні роботодавцями комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів або підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • охорони праці, а також положень, інструкцій та інших актів з цих питань, що діють у межах підприємства;
 • у підтвердженні згідно з законодавством факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я працівника або людей, які його оточують, або виробничого середовища чи довкілля, та обгрунтованості відмови працівника від роботи з цих причин;
 • визначенні підстав та розмірів зменшення одноразової допомоги працівникам, які потерпіли на виробництві, якщо за результатами розслідування нещасного випадку однією з головних його причин було встановлено порушення потерпілим вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2.5. Аналізувати стан охорони праці і причини виробничого травматизму й професійної захворюваності, домагатися від роботодавця вжиття ефективних заходів щодо поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці, здійснювати контроль за додержанням Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

2.6. Брати участь у роботі комісій:

 • з розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;
 • з перевірки знань посадовими особами і працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;
 • з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого й соціально-культурного призначення на відповідність їх вимогам охорони праці;
 • з перевірки або комплексного обстеження стану охорони праці на підприємстві (підприємствах), що проводяться органами державного нагляду за охороною праці.

2.7. Сприяти потерпілим, членам сімей загиблих на виробництві або особам, які представляють їхні інтереси, у вирішенні питань щодо участі їх у розслідуванні, ознайомленні з матеріалами за його наслідками, своєчасного одержання акта форми Н-1, розгляду роботодавцем заяв у разі незгоди зі змістом цього акта, своєчасного і повного одержання страхових виплат та всіх видів соціальної допомоги, що мають надаватися Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з законодавством.

3. ПРАВА ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФСПІЛКИ

Представники профспілки мають право:

3.1. Безперешкодно і в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства (за пред'явленням Посвідчення встановленого зразка за формами ПП-1, ТІ-1 або іншого документа) з метою проведення перевірки або участі в роботі комісій з питань, що належать до компетенції представників профспілок з охорони праці.

3.2. Одержувати від роботодавців, посадових осіб і працівників необхідні документи й пояснення з питань охорони праці.

3.3. Вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.

3.4. Подавати свої висновки про обставини й причини нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також про відповідальних за це посадових осіб.

3.5. Вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому в разі загрози життю або здоров'ю працівників.

3.6. Організовувати проведення або домагатися незалежної експертизи умов і безпеки праці, а також об'єктів виробничого й соціально-культурного призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

3.7. Брати участь:

 • у визначенні та здійсненні державної політики в галузі охорони праці, трудових відносин і соціального захисту працівників, внесенні пропозицій з цих питань відповідним органам;
 • у розгляді спорів і конфліктів з питань охорони праці в комісіях з трудових спорів, у прокуратурі, суді тощо;
 • у розгляді органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, роботодавцями, об'єднаннями роботодавців та громадян своїх пропозицій згідно з компетенцією представників профспілок з питань охорони праці.

3.8. Безоплатно одержувати від органів статистики дані з питань охорони праці, виробничого й невиробничого травматизму та професійної захворюваності в межах своїх повноважень.

4. Форма посвідчення представника профспілки з питань охорони праці (№ПП-1) та форма висновку або подання представника профспілки з питань охорони праці (№ ПП-2) наведені у додатках відповідно 1 і 2 до цього Положення.

5. Представники профспілки з питань охорони праці щорічно надають інформацію про свою роботу Центральному комітету профспілки працівників вугільної промисловості України в терміни та за формою Звіту технічного (головного технічного) інспектора праці профспілки (згідно з додатком 2 до Положення про технічну інспекцію праці профспілки).

Додаток 1
до Положення про представників профспілки з питань охорони праці


Додаток 2
до Положення про представників профспілки з питань охорони праці


Додаток 3
до Положення про технічну інспекцію праці профспілки