зробити стартовою додати в обране


Угода про взаємодію та співпрацю між Фондом державного майна України та Профспілкою працівників вугільної промисловості України

м. Київ 23 листопада 2010 р.

Фонд державного майна України (ФДМУ) в особі голови ФДМУ Рябченка Олександра Володимировича, який діє на підставі тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 07.07.1992 р. №2558-XII, з однієї сторони, і Профспілка працівників вугільної промисловості України в особі голови профспілки Турманова Віктора Івановича, який діє на підставі Статуту Профспілки працівників вугільної промисловості України, затвердженого установчою конференцією Профспілки працівників вугільної промисловості України від 01.03.1991 р., з іншої сторони, надалі – Сторони, усвідомлюючи наявність специфіки та економічний стан підприємств вугільної промисловості в якості базової галузі енергетичної безпеки України, доцільність спільних дій у підвищенні ефективності приватизаційного процесу, покращенні роботи підприємств галузі, що входять до сфери управління ФДМУ, у післяприватизаційний період, висловлюючи взаємну зацікавленість у співпраці щодо створення сприятливих умов для вирішення соціально-економічних проблем підприємств вугільної галузі, керуючись принципами рівноправного соціального діалогу і партнерства, прагнучи здійснювати спільний дієвий вплив на стан виконання норм і положень Галузевої угоди і колективних договорів підприємств вугільної промисловості України, що належать до сфери управління ФДМУ,

ДОМОВИЛИСЯ ПРО НАСТУПНЕ:

Предметом цієї Угоди є взаємодія та співпраця Сторін у межах їх компетенції, прав та повноважень при проведенні приватизації, реструктуризації, банкрутства, оренди, санації підприємств вугільної промисловості України, при впровадженні соціального партнерства, здійсненні колективних переговорів та укладанні Галузевої угоди, створенні умов для розв’язання соціально-економічних проблем трудових колективів вугільної галузі.

Співпраця між ФДМУ і Центральним комітетом Профспілки працівників вугільної промисловості України (ЦК Профспілки) як керівним виборним органом Профспілки здійснюється у таких основних формах:

– спільні консультації і робочі наради уповноважених представників Сторін в процесі ведення колективних переговорів та укладання Галузевої угоди;

– обов’язкове залучення представників профспілки до участі у роботі створених ФДМУ комісій, робочих груп, до участі у здійсненні ФДМУ контрольних функцій на підприємствах галузі;

– підготовка спільних листів, звернень на адресу керівників підприємств, місцевих державних адміністрацій з питань, що стосуються предмету Угоди;

– підготовка спільних інформаційних матеріалів, публікацій у засобах масової інформації;

– громадська експертиза проектів нормативно-правових актів, розроблених ФДМУ.

Основними механізмами співпраці між ФДМУ і ЦК Профспілки є:

– участь уповноважених представників профспілки у перевірках стану виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств галузі в частині виконання соціального пакету (Додаток №1), договорів-доручень на управління державними корпоративними правами;

– участь уповноважених представників профспілки у засіданнях комісії з перевірки та аналізу стану виконання контрактів з керівниками акціонерних товариств, що укладені ФДМУ;

– проведення спільних робочих нарад за участю керівництва ФДМУ і уповноважених представників профспілки з питань, що є предметом цієї Угоди;

– обмін між Сторонами необхідною інформацією з питань, що є предметом цієї Угоди;

– розгляд і розв’язання можливих суперечностей між Сторонами;

– контроль Сторін за виконанням спільних домовленостей;

– участь профспілки у розробці проектів нормативних документів ФДМУ, які стосуються питань, що складають предмет цієї Угоди.

Фонд державного майна України:

сприятиме обов’язковому включенню до договорів купівлі-продажу, оренди та іншого напрацьованого разом з профспілкою та узгодженого переліку соціально-економічних умов;

сприятиме приходу на приватизовані підприємства вугільної галузі ефективних та соціально відповідальних власників;

сприятиме забезпеченню інвестиційної спрямованості приватизації та розвитку інвестування підприємств галузі, що належать до сфери управління ФДМУ, у післяприватизаційний період;

сприятиме здійсненню заходів щодо структурної перебудови галузі та реалізації Державної програми розвитку та реформування вугільної галузі;

сприятиме вирішенню соціально-економічних проблем підприємств галузі, що належать до сфери управління ФДМУ, виконанню покупцями пакетів акцій зобов’язань за Галузевою угодою і колективними договорами;

залучатиме представників профспілки до участі:

– у перевірках стану виконання покупцями умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств вугільної промисловості в частині виконання пакету соціальних умов та договорів-доручень на виконання функцій з управління державними корпоративними правами;

– у перевірках стану виконання керівниками акціонерних товариств умов контрактів, укладених із ФДМУ;

– у роботі комісій, робочих груп, які створені ФДМУ для розгляду і вирішення питань, що стосуються підприємств галузі;

– у розробці проектів нормативних документів ФДМУ, які стосуються питань, що складають предмет цієї Угоди;

– у розробці соціальних зобов’язань покупців пакетів акцій підприємств галузі;

надаватиме ЦК профспілки на письмовий запит інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди, у відповідності до чинного законодавства;

визначить посадову особу від ФДМУ, яка буде відповідальною за взаємодію та співпрацю із ЦК профспілки;

здійснюватиме контроль за виконанням умов цієї Угоди.

Центральний комітет профспілки:

сприятиме ФДМУ (через профспілкові комітети підприємств, що належать до сфери управління фонду) у підвищенні ефективності роботи цих підприємств у післяприватизаційний період та у вирішенні соціально-економічних проблем трудових колективів;

сприятиме фонду у здійсненні заходів щодо недопущення банкрутства та у проведенні санації підприємств галузі;

інформуватиме фонд про незадовільне виконання договірних зобов’язань покупцями пакетів акцій підприємств галузі (договорів оренди), а також встановлених завдань уповноваженими особами на управління державними корпоративними правами;

контролюватиме стан погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах галузі та надаватиме фонду відповідну інформацію;

ініціюватиме проведення колективних переговорів та укладання Галузевої угоди на черговий термін;

сприятиме ФДМУ у здійсненні ним контрольних функцій на підприємствах вугільної галузі, які входять до сфери управління фонду;

запрошуватиме представників ФДМУ до участі у заходах ЦК профспілки, які стосуються питань приватизації, реструктуризації, санації, банкрутства підприємств галузі, що належать до сфери управління ФДМУ;

надаватиме ФДМУ на письмовий запит інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди, у відповідності до чинного законодавства;

визначить посадову особу від ЦК профспілки, яка буде відповідальною за взаємодію та співпрацю із ФДМУ;

здійснюватиме контроль за виконанням умов цієї Угоди.

Прикінцеві положення:

Кожна із Сторін не буде здійснювати ніяких неузгоджених дій на шкоду інтересам іншої Сторони, якщо остання не порушує умови цієї Угоди.

Сторони забезпечуватимуть відкритість та гласність у своїх взаємовідносинах, у тому числі шляхом інформування громадськості через засоби масової інформації про результати співпраці.

Сторони домовилися здійснювати аналіз ходу виконання умов цієї Угоди двічі на рік шляхом проведення спільної наради.

Ця Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами.

Зміна умов або припинення Угоди здійснюється за згодою Сторін. Кожна із Сторін може розірвати Угоду, якщо вона письмово попередила іншу Сторону за 3 (три) місяці до моменту розірвання Угоди.

Повноважними представниками Сторін за цією Угодою є:

від ФДМУ – О.В. Рябченко,
від ЦК Профспілки – В.І. Турманов.

Ця Угода підписана у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.