зробити стартовою додати в обране


Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины

ПРОГРАМА
робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2009 рік

Розділ I. Загальна частина

Програма робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) розробляється та затверджується правлінням Фонду відповідно до абзацу сьомого пункту 7 частини сьомої статті 17 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – базовий Закон) та підпункту 7 «е» пункту 12 Статуту Фонду.

Метою цієї Програми є підвищення ефективності роботи Фонду та робочих органів виконавчої дирекції Фонду щодо реалізації завдань загальнообов`язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі страхування від нещасного випадку) та основних статутних завдань Фонду.

Програма містить аналіз проблемних питань, визначає пріоритетні завдання діяльності Фонду на короткострокову та середньострокову перспективи та заходи щодо їх реалізації згідно з додатком.

Розділ II. Пріоритетні напрями, завдання та механізми їх реалізації

1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Аналіз стану виробничого травматизму в Україні свідчить про те, що незважаючи на заходи, які вживаються роботодавцями щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, робочими органами виконавчої дирекції Фонду, центральними та місцевими органами виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд за станом охорони праці в різних галузях економіки, рівень виробничого травматизму та профзахворюваності залишається ще досить високим.

Враховуючи зазначене, є нагальна необхідність розроблення та реалізації пріоритетних профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, пов’язаних з умовами праці.

За період з 2002 по 2008 роки кількість нещасних випадків на виробництві в Україні зменшилася з 28 105 до 16 671 (на 11 434 випадки або 68,6%), у т.ч. із смертельним наслідком – з 1130 до 857 (на 273 випадки або 31,9%).

У 2008 році порівняно з 2007 роком кількість випадків травматизму на виробництві зменшилась на 12,2% (2 311) травмованих осіб (було 18 982, стало 16 671), в т.ч. зменшилось на 7,4% (68) травмованих осіб із смертельним наслідком (було 925, стало 857).

Як показує аналіз виробничого травматизму за 2008 рік, переважна більшість нещасних випадків сталася через організаційні причини – 13 856 (77,8 %), серед яких порушення трудової і виробничої дисципліни – 8 940 випадків (зокрема, при підземному видобуванні кам’яного вугілля сталося 3 333 випадки); порушення правил дорожнього руху – 825 випадків; порушення технологічного процесу – 794 випадки; недоліки під час навчання безпечним прийомам праці – 575.

Через технічні причини сталося 2 487 (14 %) нещасних випадки, у т.ч. 1 235 через незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, засобів виробництва, транспортних засобів.

Через психофізіологічні причини сталося 1 458 нещасних випадків (8,2 %), у т.ч. 448 через травмування внаслідок протиправних дій інших осіб.

29,2% (4 862) подій, які призвели до нещасних випадків, сталося при падінні потерпілого – 1 107 нещасних випадків при підземному видобуванні кам’яного вугілля; 22,4% (3 742) подій при падінні, обрушенні, обваленні предметів, матеріалів, породи, ґрунту – 2 280 нещасних випадки при підземному видобуванні кам’яного вугілля; 18,3% (3 050) подій при дії предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 619 нещасних випадів при підземному видобуванні кам’яного вугілля; 7,4% (1 231) подій при дорожньо-транспортній пригоді – 70 нещасних випадків при вирощуванні зернових, технічних та решти культур, які не віднесенні до інших класів рослинництва.

Незважаючи на позитивні зрушення, в Україні високий рівень професійної захворюваності, який безпосередньо пов’язаний з важкими та шкідливими умовами праці на виробництві, роботою в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним правилам і нормам за рівнями або концентраціями небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Кількість професійних захворювань за період з 2002 по 2008 роки збільшилась з 6 447 до 6 793 (на 346 або 5,4%), кількість випадків смерті від профзахворювання зросло з 347 до 445 (на 98 або 28,2%).

У 2008 році у порівнянні з 2007 роком кількість випадків профзахворювання на виробництві збільшилась на 14,2% (846 осіб) (було 5 947, стало 6 793). Зменшилась кількість випадків смерті від профзахворювання на 4,9% (22 особи) (було 467, стало 445).

Аналіз засвідчує, що система управління охороною праці на більшості підприємств не впроваджена, або впроваджена формально, і тому вони фактично є недієздатними.

В умовах недостачі оборотних коштів багато роботодавців розглядають витрати на охорону праці як резерв для зниження виробничих витрат, тому заходи щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці фінансуються за залишковим принципом, внаслідок чого значна частина працюючих навіть не забезпечена самими необхідними засобами індивідуального захисту.

Плани заходів з охорони праці, що розробляються роботодавцями, спрямовані на вирішення локальних, здебільшого технічних завдань і не вирішують корінні причини незадовільних умов та безпеки виробництва.

Системи управління охороною праці на виробничому, регіональному, галузевому та державному рівнях можуть бути ефективні лише в тому випадку, якщо вони передбачають комплексне вирішення актуальних завдань наукового, технічного, технологічного, нормативно-правового та інформаційного забезпечення охорони праці, першочергове усунення найбільш поширених технічних, організаційних та психофізіологічних причин нещасних випадків і професійних захворювань.

Для диференційованого підходу в організації профілактичної роботи необхідний оперативний достовірний звіт про всі нещасні випадки та профзахворювання, глибокий автоматизований аналіз їх причин.

Планування профілактичних заходів на довго- та короткотривалі перспективи, розробка та реалізація оперативних заходів для оцінки рівня професійного ризику, його пріоритетного зниження та усунення потребують подальшого створення єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду, автоматизації комплексу робіт, пов’язаних з охороною життя та здоров’я людей, доступу до цієї системи спеціалістів органів державної влади, органів нагляду, робочих органів Фонду, профспілок, роботодавців, науково-дослідних установ та навчальних закладів.

В роботі страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду виникло ряд проблем, що потребують додаткового нормативно-правового врегулювання. Зокрема, потребує вдосконалення Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затверджене постановою правління Фонду від 15.08.2001 року № 24.

б) пріоритетні завдання:

1) здійснити аналіз причин нещасних випадків та розробити заходи, спрямовані на усунення небезпечних виробничих факторів, що сприяють виникненню нещасних випадків;

2) здійснити аналіз причин професійних захворювань та розробити заходи щодо їх зменшення;

3) організувати навчання та підвищення рівня знань страхових експертів з охорони праці виконавчої дирекції Фонду і спеціалістів з питань охорони праці органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій;

4) удосконалити нормативно-правову базу з питань профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;

5) пропагувати безпечні та нешкідливі умови праці;

6) продовжити роботу зі створення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях травмонебезпечних підприємств.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2009 рік»;

2) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» з додатками про «Порядок внесення страховими експертами з охорони праці подань органам державного нагляду за охороною праці щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників» та «Порядок внесення страховими експертами з охорони праці подань роботодавцям про усунення порушень законодавства з охорони праці»;

3) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про профілактику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, яка проводиться страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;

4) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про навчання та підвищення кваліфікації страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;

5) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про реєстр нещасних випадків на виробництві»;

6) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про реєстр хронічних професійних захворювань та отруєнь працівників»;

7) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 рік»;

8) організувати виготовлення відеофільмів, радіо і телепередач, плакатів, засобів наглядної агітації, попереджувальних знаків, тематичних посібників, методичних брошур з безпеки праці.

2. Розвиток сфери соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві

2.1 Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Потребують додаткового нормативно – правового врегулювання питання щодо надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві. Зокрема, забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання спеціальним медичним, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням, додатковим харчуванням, а також питання соціальної та професійної реабілітації в т.ч. надання потерпілим разової грошової допомоги. Практика застосування базового Закону обумовила необхідність коригування окремих норм, щодо більш чіткого формулювання або розширення деяких понять, а також включення до нього нових положень.

З метою виконання вимог чинного законодавства щодо створення умов для ефективної організації лікування та реабілітації осіб, інвалідизація яких пов'язана з професійною діяльністю необхідно забезпечити реалізацію Концепції основних засад забезпечення лікувально-профілактичною допомогою та реабілітацією осіб, інвалідизація яких пов'язана з професійною діяльністю у лікувально-профілактичних закладах Фонду.

б) пріоритетні завдання:

1) впорядкувати забезпечення інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання спеціальним медичним, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням, додатковим харчуванням, посилити їх соціальний захист і здійснювати контроль за використанням коштів на зазначені цілі;

2) впорядкувати забезпечення інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання соціальною реабілітацією в т.ч. разовою грошовою допомогою непрацюючим інвалідам, посилити їх соціальний захист і здійснювати контроль за використанням коштів на зазначені цілі;

3) впорядкувати надання послуг з професійної реабілітації потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, посилити соціальний захист потерпілих, здійснювати контроль за використанням коштів на зазначені цілі;

4) створити медико-реабілітаційні заклади Фонду шляхом реалізації Концепції поетапного розвитку власної лікувально-профілактичної (санаторно-курортної) бази Фонду.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про порядок забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання спеціальним медичним, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням та додатковим харчуванням»;

2) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про порядок надання потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання разової грошової допомоги»;

3) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»;

4) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Концепції поетапного розвитку власної лікувально-профілактичної (санаторно-курортної) бази Фонду».

2.2 Удосконалення страхових виплат потерпілим на виробництві

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Базовим Законом не визначено, який коефіцієнт повинен застосовуватися при проведенні перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня наступного року.

б) пріоритетні завдання:

1) врегулювати нормативну базу щодо перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня шляхом внесення доповнень до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. № 24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 р. № 715/13982 .

Вирішення цього питання дозволить провести перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня 2009 року на коефіцієнт росту середньої заробітної плати в Україні.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та затвердити на засіданні правління Фонду відповідні доповнення до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. № 24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 р. № 715/13982.

3. Забезпечення надходження доходів

3.1 Тарифна політика

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Недосконалий механізм економічної зацікавленості суб’єктів господарювання у поліпшенні умов безпеки та охорони праці шляхом диференціації страхових внесків залежно від стану умов і охорони праці, рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Діючі розміри страхових тарифів за страхуванням від нещасного випадку не враховують зміни у стані умов і безпеки праці, рівні виробничого травматизму та професійних захворювань в галузях економіки (видах економічної діяльності), які відбулися за останні 6 років.

Зміни структури витрат на оплату праці найманих працівників за галузями економіки (видами економічної діяльності), які можуть відбуватися через вплив світової фінансової кризи, впливатиме на надходження страхових внесків роботодавців передбачених бюджетом Фонду.

б) пріоритетні завдання:

1) вдосконалити нормативно-правову базу щодо визначення розмірів страхових тарифів на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві за класами професійного ризику виробництва залежно від стану умов і безпеки праці, рівня виробничого травматизму в галузях економіки (видах економічної діяльності);

2) продовжити розробку та застосування програмних засобів формування та використання даних про страхову діяльність Фонду за напрямами роботи для інформаційного забезпечення розрахунку розмірів страхових тарифів за класами професійного ризику виробництва та підготовки аналітичних матеріалів щодо їх обґрунтування при проведенні консультацій з соціальними партнерами (на базі розвитку програмного комплексу «Тариф»);

3) здійснити організаційне-кадрове забезпечення підтримки в актуальному стані доказової бази даних розрахунку страхових тарифів, як складової частини інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Фонду.

4) підготувати пропозиції щодо внесення змін до галузевих страхових тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на 2010 рік для розгляду правлінням Фонду та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».

в) механізми реалізації:

1) підготувати проект Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності на 2010 рік»;

2) забезпечити супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»;

3) забезпечити розвиток та підтримку в актуальному стані інформаційної (доказової) бази звітних та персоніфікованих даних про страхову діяльність Фонду (на базі ПК «Тариф») в умовах впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Фонду

4) проводити актуарні розрахунки щодо страхових внесків роботодавців за галузями економіки (видами економічної діяльності) відповідно до змін макроекономічної ситуації в економіки країни. Розробляти пропозиції до проекту доходної частини бюджету Фонду у 2009 році за статтею «страхові внески роботодавців».

3.2 Робота із страхувальниками

а) аналіз проблемних питань за напрямом

В умовах фінансової кризи є актуальною проблема покращення дисципліни та рівня сплати страхових внесків до Фонду страхувальниками, що в свою чергу запобігатиме виникненню недоїмки зі сплати страхових внесків.

б) пріоритетні завдання:

1) удосконалити нормативно - правову базу щодо виконання страхувальниками законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві;

2) посилити контроль за своєчасною та повною сплатою страхувальниками страхових внесків до Фонду.

в) механізми реалізації:

1) забезпечити супровід законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» в частині обліку страхувальників та надходження доходів;

2) вдосконалити методологію здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків до Фонду;

3) модернізувати корпоративну інформаційно-аналітичну систему обліку страхувальників та надходження доходів щодо її функціональних і аналітичних можливостей;

4) провести семінари за напрямом роботи з обліку страхувальників та забезпечення надходження доходів;

5) постійно співпрацювати з банківськими установами, з органами Державної виконавчої служби, прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, ДПА та податкової міліції, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету статистики України, Пенсійного фонду України, фондами соціального страхування, місцевими органами виконавчої влади;

6) посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо їх прав та обов’язків. Започаткувати на веб – сайті Фонду рубрику, в якій відзначатимуться страхувальники, що сумлінно відносяться до своїх обов’язків щодо сплати страхових внесків до Фонду, а також найбільших страхувальників –недоїмників.

4. Удосконалення управління Фондом

4.1 Кадрова політика Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Відсутність запровадження єдиної електронної системи обліку та прогнозування потреби у кадрах у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах.

б) пріоритетні завдання:

1) удосконалити діяльність кадрових служб виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів шляхом супроводження єдиної комп'ютерної системи та використання комп’ютерних баз даних для прийняття оперативних і обґрунтованих кадрових рішень.

в) механізми реалізації:

1) створити та впровадити єдину комп'ютерну систему «Кадри» у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах.

4.2 Управління фінансами і ресурсами

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Необхідність своєчасного планування фінансових ресурсів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердження бюджету Фонду на плановий рік, здійснення контролю за його виконанням.

б) пріоритетні завдання:

1) підготувати звіт про виконання бюджету Фонду за 2008 рік, опублікувати та оприлюднити його відповідно до законодавства.

2) сформувати бездефіцитний бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на наступний бюджетний період для забезпечення виконання основних завдань страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

в) механізми реалізації:

Підготувати та внести на розгляд правління Фонду проекти постанов:

«Про затвердження параметрів бюджетної програми Фонду на 2010 рік»;

«Про затвердження звіту про виконання бюджету Фонду за 2008 рік»;

«Про затвердження бюджету Фонду на 2010 рік».

4.3 Розвиток інформатизації Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Впродовж 2006-2008 років у робочих органах виконавчої дирекції Фонду впроваджувались уніфіковані засоби автоматизації для забезпечення обробки інформації за основними напрямами діяльності у районних відділеннях та обласних управліннях виконавчої дирекції Фонду, проводилася планова заміна застарілої комп’ютерної техніки.

Основною проблемою відсутність додаткових штатних одиниць фахівців з комп’ютерних технологій в регіонах.

б) пріоритетні завдання:

1) забезпечити підтримку працездатності інформаційно-аналітичної системи Фонду та постійну актуалізацію інформаційних баз даних;

2) забезпечити на основі інформаційно - аналітичної системи Фонду:

- ефективний вертикальний обмін інформацією між виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами;

- необхідну інформаційно-аналітичну підтримку для ситуативного аналізу та прийняття рішень керівництвом Фонду;

- технічну підтримку працездатності комп’ютерної техніки та оргтехніки.

в) механізми реалізації:

1) проводити актуалізацію та перевірку баз даних інформаційно-аналітичної системи Фонду;

2) здійснювати аналіз результатів проведених перевірок баз даних та вживати заходи щодо усунення виявлених недоліків;

3) аналізувати квартальну звітность щодо ведення баз даних робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

4.4 Удосконалення контрольно-ревізійної роботи

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Існують суттєві проблеми щодо розвитку внутрішнього фінансового контролю Фонду.

Однією із основних причин незадовільного стану відомчого контролю є проблема забезпечення кваліфікованими кадрами. У переважній більшості штатних обласних управлінь виконавчої дирекції Фонду відсутня посада контролера-ревізора, а його функції покладено на бухгалтерів управління.

Зазначене сумісництво негативно позначається на якості та ефективності виконання обов’язків, як бухгалтера так і контролера-ревізора. Окрім того, підпорядкування ревізорів головним бухгалтерам створює умови для укривання негативних наслідків ревізій та перевірок, що це негативно позначається на результатах перевірок та ревізій.

б) пріоритетні завдання:

1) відповідно до стратегії розвитку внутрішнього контролю на 2009 рік заплановано розробити і запровадити нові форми контролю та розробити методичні рекомендації з перевірки всіх статутних напрямів діяльності Фонду, що безумовно вплине на підвищення ефективності внутрішнього контролю. Внаслідок попередньо проведеної роботи, у 2010 році створити служби внутрішнього аудиту, а у 2011 році запровадити сертифікацію працівників цих служб, що слугуватиме підвищенню якості добору кадрів.

в) механізми реалізації:

З метою удосконалення внутрішнього контролю, підвищення його ефективності необхідно:

1) визначити критерії для розрахунку оптимальної чисельності працівників контрольно-ревізійних служб;

2) збільшити штатну чисельність контролерів - ревізорів в управліннях та відділеннях виконавчої дирекції Фонду;

3) вивести контролерів-ревізорів із підпорядкування головному бухгалтеру та підпорядкувати їх начальнику управління;

4.5 Інформаційна політика Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Необхідність здійснення інформаційної підтримки Фонду, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості, роботодавців, застрахованих осіб, потерпілих на виробництві та членів їх сімей, спрямованої на підвищення рівня інформованості суспільства щодо основних напрямів діяльності Фонду, прав та гарантій, визначених базовим Законом, покращення іміджу та популяризації Фонду, як гаранта держави перед потерпілими на виробництві та членами їх сімей.

б) пріоритетні завдання:

1) розробити та реалізувати інформаційно-роз’яснювальну програму Фонду на 2009 рік;

2) видавати збірники, буклети, брошури, плакати, іншу довідково-роз’яснювальну друковану продукцію про діяльність Фонду;

3) готувати інформаційні матеріали, коментарі, роз’яснення про діяльність Фонду для друкованих та електронних засобів масової інформації, оперативно реагувати на спроби негативної оцінки ЗМІ діяльності Фонду шляхом підготовки відповідних інформаційних матеріалів, спростування у разі появи недостовірної інформації про діяльність Фонду;

4) здійснювати інформаційне наповнення корпоративного веб-сайту, надавати інформаційні матеріали про діяльність Фонду для розміщення їх на веб-сайті Міністерства праці та соціальної політики України і Урядовому порталі.

в) механізми реалізації:

1) здійснити заходи щодо реалізації інформаційно - роз’яснювальної програми Фонду на 2009 рік;

2) підготувати та видати інформаційно-роз’яснювальну друковану продукцію щодо діяльності Фонду;

3) готувати та розміщувати матеріали у друкованих засобах масової інформації, на веб-сайті Фонду та у Інтернет-виданнях.

5. Перспективні завдання Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

З метою більш ефективного та послідовного виконання статутних завдань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України нагальною проблемою є створення Концепції розвитку Фонду на середньострокову перспективу.

б) пріоритетні завдання:

1) розробити із залученням фахівців у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, наукових установ, членів правління Фонду проект Концепції перспективного розвитку Фонду.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Концепції перспективного розвитку Фонду»

Розділ III. Заходи щодо забезпечення реалізації Програми

(розміщено у додатку до цієї Програми)